Můj etický kodex

Jako auditor hlubinné abreaktivní psychoterapie, vykonávám své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápu jako službu.

Jsem nestranná, respektuji klienty a ve své činnosti dodržuji etické zásady. Jsem povina chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti mám jako nejvyšší hodnotu mít na zřeteli zdraví a blaho klientů.

1. Způsobilost, zodpovědnost

Jako regresní terapeut se snažím zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

1.1 Působím pouze v té oblasti svého oboru, pro který jsem absolvovala příslušnou přípravu a získala kvalifikaci.

1.2 Zachovávám takové postupy, které by neumožňovaly zavádějící interpretace jak mé kvalifikace a dovedností, tak i postojů.

1.3 Pokud mě požádáte o psychologické služby, které neodpovídají mojí odborné kompetenci, odkáži Vás na služby jiného kvalifikovaného pracovníka.

2.

2.1 Dodržuji zásadu práce s klienty za jejich souhlasu.

2.2 Profesní činnosti, vztahy a důsledky musí být vyjádřeny v jasné formě (dohodě, kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel profesních služeb s nimi souhlasí.

2.3 Při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vyžádám souhlas zákonného zástupce.

2.4 Jako regresní terapeut nepoužiji nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.

3.

3.1 Zachovávám v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých jsem se dozvěděla při výkonu svého povolání.

3.2 Jakékoli informace o klientovi smím poskytnout jiným odborníkům – včetně psychologů – pouze s vaším souhlasem.

3.3 Pokud použiji získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuji anonymitu osobních údajů.

4.

Chovám se a vystupuje tak, abych nepoškodila zájmy svých klientů a nenarušila důvěru veřejnosti k Hlubinné abreaktivní psychoterapii.

4.1 Nevykonávám odbornou činnost, pokud můj fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit mé schopnosti profesionálního přístupu.

4.2 Nesmím zneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické praxi.